PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Chú ý: Kiểm tra sự trùng số cá biệt trước khi in Cài font mã vạch In sổ tổng quát Sách phát sinh trong năm Sổ thanh lí
Toàn bộ SCB SCB theo chủng loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ đọc của HS Sổ đọc của GV In đề can Phiếu yêu cầu In thẻ In mục lục In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTHH-00001 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
2 BTHH-00002 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
3 BTHH-00003 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
4 BTHH-00004 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
5 BTHH-00005 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
6 BTHH-00006 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
7 BTHH-00007 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
8 BTHH-00008 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
9 BTHH-00009 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
10 BTHH-00010 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
11 BTHH-00011 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
12 BTHH-00012 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
13 BTHH-00013 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
14 BTHH-00014 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
15 BTHH-00015 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
16 BTHH-00016 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
17 BTHH-00017 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
18 BTHH-00018 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
19 BTHH-00019 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
20 BTHH-00020 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
21 BTHH-00021 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
22 BTHH-00022 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
23 BTHH-00023 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
24 BTHH-00024 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
25 BTHH-00025 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
26 BTHH-00026 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
27 BTHH-00027 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
28 BTHH-00028 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
29 BTHH-00029 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054