PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 9-MÔN NGỮ VĂN, TOÁN

NĂM HỌC 2010-2011

 

          Sau đây là kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn, Toán khối lớp 9.

 M«n To¸n

STT

Hä tªn

Tr­êng

§iÓm thi

XÕp gi¶i

Ghi chó

 

NguyÔn thÞ huÖ

Thanh tïng

5.25

kk

 

1

Tr­¬ng tÊt phong

TiÒn phong

7.0

NhÊt

 

2

hoµng thÞ minh

tiÒn phong

7.0

NhÊt

 

3

nguyÔn v¨n ph­¬ng

tiÒn phong

6.0

Ba

dù bÞ

4

NguyÔn thÞ diÔm

T©n trµo

5.0

kk

 

5

vò v¨n tho¹i

t©n trµo

5.0

kk

 

6

vò v¨n lùc

t©n trµo

4.75

 

 

7

T¹ thÞ lan anh

Diªn hång

3.5

 

 

8

nguyÔn thÞ ngäc tuyÒn

Diªn hång

3.0

 

 

9

nguyÔn thÞ dung

lª hång

2.5

 

 

10

vò ®×nh thu«ng

lª hång

3.5

 

 

11

nguyÔn xu©n b¶o

ngò hïng

4.0

 

 

12

kh­¬ng hång quang

ngò hïng

2.5

 

 

13

NguyÔn v¨n b×nh

chi nam

5.0

kk

 

14

vò ®×nh h­ng

chi nam

6.0

Ba

 

15

vò trung kiªn

chi nam

4.25

 

dù bÞ

16

nguyÔn tuÊn anh

Ng-L- B»ng

6.5

Nh×

 

17

vò xu©n c¶nh

Ng-L- B»ng

5.0

kk

 

18

ph¹m thÕ doanh

Ng-L- B»ng

4.0

 

 

19

nguyÔn thÞ hµ

Ng-L- B»ng

6.75

Nh×

 

20

®oµn vò kiÒu loan

Ng-L- B»ng

6.0

Ba

 

21

trÇn thÞ thu ph­¬ng

Ng-L- B»ng

4.0

 

 

22

®ç v¨n tr×nh

Ng-L- B»ng

3.5

 

 

23

cao v¨n tr­ëng

Ng-L- B»ng

4.0

 

 

24

ph¹m hång th¸i

ThÞ trÊn

5.5

Ba

 

25

tr­¬ng v¨n th¸i

thÞ trÊn

4.5

 

 

26

nguyÔn thÞ th­êng

Cao th¾ng

5.5

Ba

 

27

tr­¬ng thÞ thuû

cao th¾ng

4.25

 

 

28

nguyÔn §inhd ®øc

thanh tïng

5.75

Ba

 

29

TrÞnh thuý an

thanh tïng

6.0

Ba

 

30

NguyÔn thÞ huyÕn

thanh tïng

6.0

Ba

 

31

vò thÞ thu hµ

lam s¬n

1.0

 

 

32

vò v¨n c­êng

lam s¬n

1.0

 

 

33

lª tiÕn huy

®oµn kÕt

5.5

Ba

 

34

nguyÔn thÞ mai

®oµn kÕt

4.75

 

 

35

nguyÔn thÞ th¾ng

®oµn kÕt

4.25

 

 

36

®ç v¨n ®øc

hïng s¬n

5.0

kk

 

37

ph¹m thÞ ph­¬ng

hïng s¬n

1.5

 

 

38

®ç hoµng hiÖp

Tø c­êng

6.75

Nh×

 

39

®µo hoµng hiÖp

Tø c­êng

6.25

Nh×

 

40

vò thuý chinh

Tø c­êng

6.25

Nh×

 

41

t¹ thÞ chÞnh

Tø c­êng

6.0

Ba

 

42

triÖu v¨n b×nh

hång quang

5.25

kk

 

43

nguyÔn thÞ luyÕn

hång quang

3.5

 

 

44

nh÷ viÖt anh

hång quang

3.75

 

 

45

ph¹m c«ng v­¬ng

ng« quyÒn

5.0

kk

 

46

vò v¨n th¸i

ng« quyÒn

5.25

kk

 

47

luyÖn duy h­ng

ng« quyÒn

5.0

kk

 

48

ph¹m thÞ huÕ

ph¹m kha

5.25

kk

 

49

nguyÔn thÞ nhung

ph¹m kha

5.25

kk

 

50

nguyÔn thÞ trang

ph¹n kha

4.25

 

 

51

trÇn thÞ huÕ

®oµn tïng

6.25

Nh×

 

52

hoµng v¨n ®øc

®oµn tïng

5.5

Ba

 

53

nguyÔn viÕt ph­¬ng

®oµn tïng

5.75

Ba

 

54

NguyÔn ®×nh d­¬ng

thanh giang

5.0

kk

 

55

nguyÔn thÞ cÈm ng©n

thanh giang

2.25

 

 

56

bïi h÷u sang

thanh giang

5.25

kk

 

57

Vò thÞ h­¬ng cóc

chi b¾c

2.5

 

 

58

vò thÞ nguyÖt

chi b¾c

5.5

Ba

 

59

vò v¨n chiÕn

chi b¾c

5.5

Ba

 

60

vò thÞ luyÕn

chi b¾c

4.25

 

 

                                            

M«n:  Ng÷ v¨n

TT

Hä tªn

Tr­êng

§iÓm thi

XÕp gi¶i

Ghi chó

1

Mai thÞ th¶o

TiÒn phong

4.55

kk

 

2

Phïng thÞ cÈm v©n

tiÒn phong

5.8

Nh×

 

3

Lª hoµng lan

T©n trµo

1.1

 

 

4

nguyÔn thÞ ninh

t©n trµo

2.0

 

 

5

nguyÔn thÞ thoa

t©n trµo

2.75

 

 

6

nguyÔn duy th¸i

Diªn hång

3.75

 

 

7

ph¹m ®×nh ®«ng

Diªn hång

3.0

 

 

8

bïi thÞ huyÒn

lª hång

2.5

 

 

9

trÇn thÞ hiÒn

lª hång

4.55

kk

 

10

ph¹m thÞ h­¬ng

Lª hång

3.05

 

dù bÞ

11

ph¹m thÞ thu h»ng

ngò hïng

5.75

Nh×

 

12

nguyÔn thÞ nh·n

ngò hïng

5.25

Ba

 

13

vò thÞ th¶o

chi nam

4.1

 

 

14

nguyÔn thÞ yªn

chi nam

4.2

 

 

15

nguyÔn thÞ hång

Ng-L- B»ng

5.5

Ba

 

16

nguyÔn thÕ hïng

Ng-L- B»ng

5.05

kk

 

17

vò thÞ h­¬ng

Ng-L- B»ng

4.2

 

 

18

t¹ thÞ h­êng

Ng-L- B»ng

6.5

Nh×

 

19

bïi thÞ loan

Ng-L- B»ng

7.1

NhÊt

 

20

vò thÞ luyÕn

Ng-L- B»ng

5.65

Ba

 

21

®ç thÞ th¶o

Ng-L- B»ng

5.75

Nh×

 

22

nguyÔn tiÕn toµn

ThÞ trÊn

2.95

 

 

23

nguyÔn thÞ yÕn

thÞ trÊn

5.75

Nh×

 

24

bïi v¨n ®¹t

thÞ trÊn

5.4

Ba

 

25

An v¨n b»ng

Cao th¾ng

4.75

kk

 

26

tr­¬ng thÞ dung

cao th¾ng

4.0

 

 

27

ph¹m thÞ lan

cao th¾ng

3.55

 

 

28

nguyÔn thÞ nhung

thanh tïng

5.1

kk

 

29

vò thÞ mai loan

thanh tïng

5.15

kk

 

30

ph¹m thÞ h­êng

thanh tïng

5.6

Ba

 

31

ph¹m thÞ h­¬ng

lam s¬n

4.65

kk

 

32

trÇn thÞ th¾m

lam s¬n

5.85

Nh×

 

33

nguyÔn thÞ ph­¬ng hoa

®oµn kÕt

3.7

 

 

34

nguyÔn thÞ v©n anh

®oµn kÕt

3.95

 

 

35

ng« v¨n vµng

®oµn kÕt

4.75

kk

 

36

ng« thÞ v©n anh

®oµn kÕt

3.3

 

dù bÞ

37

nguyÔn thÞ lan anh

hïng s¬n

3.65

 

 

38

hå thÞ tuÊn phong

Tø c­êng

5.75

Nh×

 

39

trÇn thÞ huyÒn

Tø c­êng

4.5

 

 

40

vò ph­¬ng linh

Tø c­êng

5.5

Ba

 

41

l­¬ng thÞ lan anh

Tø c­êng

5.0

kk

 

42

an thi thoan

Tø c­êng

4.15

 

dù bÞ

43

vò thÞ huª

hång quang

5.6

Ba

 

44

lª thÞ th¬m

hång quang

4.05

 

 

45

®Æng thÞ yÕn

hång quang

3.85

 

 

46

vò thÞ hiÒn

Ng« QuyÒn

3.8

 

 

47

nguyÔn thÞ gÊm

Ng« QuyÒn

5.4

Ba

 

48

ph¹m thÞ thu

Ng« QuyÒn

5.0

kk

 

49

vò thÞ ¸nh

ph¹m kha

4.75

kk

 

50

nguyÔn thÞ ph­îng

ph¹m kha

4.65

kk

 

51

nguyÔn thÞ thoa

ph¹n kha

4.9

kk

 

52

ph¹m thÞ h­¬ng

®oµn tïng

6.75

NhÊt

 

53

tr©n  thÞ bÝch ngäc

®oµn tïng

5.6

Ba

 

54

trÇn thÞ thanh th¶o

®oµn tïng

5.5

Ba

 

55

nguyÔn thÞ huÖ

thanh giang

4.0

 

 

56

ph¹m thÞ ngäc linh

thanh giang

4.5

 

 

57

bïi thÞ thanh nghuyÖt

thanh giang

6.1

Nh×

 

58

nguyÔn thÞ hµ anh

chi b¾c

5.9

Nh×

 

59

vò thÞ v©n anh

chi b¾c

5.55

Ba

 

60

ng« thÞ hµ

chi b¾c

5.25

Ba

 

                                                        Phßng GD-§t thanh MiÖn

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhằm thúc đẩy phong trào: “Giữ vở sạch– viết chữ đẹp”; trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài sạch đẹp góp phần nâng cao chất lượng dạy học; Phát huy vai trò và trách nhiệm của ... Cập nhật lúc : 8 giờ 6 phút - Ngày 5 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 27/12/2018 tại Hội trường, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Nhiệm kỳ 2018 - 2023. ... Cập nhật lúc : 13 giờ 55 phút - Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Trong không khí đầm ấm, cởi mở, thắm tình đồng nghiệp, chiều ngày 24/12/2018 Nhà trường- Công đoàn trường THCS Nguyễn Lương Bằng tổ chức buổi chia tay đồng chí Nguyễn Thế Tuất- Nguyên Hiệu t ... Cập nhật lúc : 9 giờ 35 phút - Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Để giúp phụ huynh và các em học sinh có thể xem điểm học tập của con em mình, nhà trường xin hướng dẫn cách đăng nhập vào website của nhà trường như sau: ... Cập nhật lúc : 9 giờ 37 phút - Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của ủy ban nhân dân tỉnhV/v Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc THCS. Phòng Giáo dục và Đ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 56 phút - Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Trong không khí hân hoan và đầy nghĩa tình của tháng Tôn sư trọng đạo, sáng ngày 20/11/2017 thầy & trò trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 9 phút - Ngày 29 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Nhằm giúp cho giáo viên và học sinh mượn sách nhanh chóng và hiệu quả, thư viện xin thông báo tới các bạn đọc những nội dung sau đây: ... Cập nhật lúc : 9 giờ 24 phút - Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Nhằm chào mừng ngày 20\10 trường THCS Nguyễn Lương Bằng tổ chức kỉ niệm ... Cập nhật lúc : 13 giờ 41 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Thực hiện kế hoạch số:16/PGD&ĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I ... Cập nhật lúc : 8 giờ 27 phút - Ngày 13 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường THCS Nguyễn Lương Bằng Ngày 05/09/2018, trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, trường trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức Lễ ... Cập nhật lúc : 14 giờ 4 phút - Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...