PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 13 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 19/11/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
              +  Các đội tuyển HSG  tích cực bồi dưỡng 
Tuần : 13 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 20/11/2018
Toàn trường nghỉ học kỉ niệm ngày NGVN 20/11
Tuần : 13 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 21/11/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
              +  Các đội tuyển HSG tích cực bồi dưỡng 
Tuần : 13 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 22/11/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
Tuần : 13 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 23/11/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
              +  Các đội tuyển HSG tích cực bồi dưỡng 
Tuần : 13 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 24/11/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
              +  Các đội tuyển HSG K8 tích cực bồi dưỡng