PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 07 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 07/10/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB
              + Hội ý đầu tuần 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
Tuần : 07 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 08/10/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
             + Các đội tuyển tích cực BD học sinh giỏi
Tuần : 07 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 09/10/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
Tuần : 07 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 10/10/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
              +  Các đội tuyển HSG K9 tích cực bồi dưỡng 
Tuần : 07 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 11/10/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
Tuần : 07 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 12/10/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch