PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 18/11/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 19/11/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
              +  Các đội tuyển HSG  tích cực bồi dưỡng
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 20/11/2019
Toàn trường nghỉ học, mít tinh kỉ niệm ngày NGVN 20/11
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 21/11/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
              +  Các đội tuyển HSG  tích cực bồi dưỡng
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 22/11/2019
Khám sức khoẻ định kỳ cho Hs toàn trường
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 23/11/2019
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
              +  Các đội tuyển HSG  tích cực bồi dưỡng