PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Âm nhạc6A1     
2 Âm nhạc6A2     
3 Âm nhạc6A3     
4 Âm nhạc6A4     
5 Âm nhạc7A1     
6 Âm nhạc7A2     
7 Âm nhạc7A3     
8 Âm nhạc8A     
9 Âm nhạc8B     
10 Âm nhạc8C     
11 Âm nhạc9A     
12 Âm nhạc9B     
13 Âm nhạc9C     
14 Công nghệ6A1     
15 Công nghệ6A2     
16 Công nghệ6A3     
17 Công nghệ6A4     
18 Công nghệ7A1     
19 Công nghệ7A2     
20 Công nghệ7A3     
21 Công nghệ8A     
22 Công nghệ8B     
23 Công nghệ8C     
24 Công nghệ9A     
25 Công nghệ9B     
26 Công nghệ9C     
27 Địa lí6A1     
28 Địa lí6A2     
29 Địa lí6A3     
30 Địa lí6A4     
31 Địa lí7A1     
32 Địa lí7A2     
33 Địa lí7A3     
34 Địa lí8A     
35 Địa lí8B     
36 Địa lí8C     
37 Địa lí9A     
38 Địa lí9B     
39 Địa lí9C     
40 Gdcd6A1     
41 Gdcd6A2     
42 Gdcd6A3     
43 Gdcd6A4     
44 Gdcd7A1     
45 Gdcd7A2     
46 Gdcd7A3     
47 Gdcd8A     
48 Gdcd8B     
49 Gdcd8C     
50 Gdcd9A     
51 Gdcd9B     
52 Gdcd9C     
53 Hóa học8A     
54 Hóa học8B     
55 Hóa học8C     
56 Hóa học9A     
57 Hóa học9B     
58 Hóa học9C     
59 Lịch sử6A1     
60 Lịch sử6A2     
61 Lịch sử6A3     
62 Lịch sử6A4     
63 Lịch sử7A1     
64 Lịch sử7A2     
65 Lịch sử7A3     
66 Lịch sử8A     
67 Lịch sử8B     
68 Lịch sử8C     
69 Lịch sử9A     
70 Lịch sử9B     
71 Lịch sử9C     
72 Mĩ thuật6A1     
73 Mĩ thuật6A2     
74 Mĩ thuật6A3     
75 Mĩ thuật6A4     
76 Mĩ thuật7A1     
77 Mĩ thuật7A2     
78 Mĩ thuật7A3     
79 Mĩ thuật8A     
80 Mĩ thuật8B     
81 Mĩ thuật8C     
82 Mĩ thuật9A     
83 Mĩ thuật9B     
84 Mĩ thuật9C     
85 Ngoại ngữ6A1     
86 Ngoại ngữ6A2     
87 Ngoại ngữ6A3     
88 Ngoại ngữ6A4     
89 Ngoại ngữ7A1     
90 Ngoại ngữ8A     
91 Ngoại ngữ8B     
92 Ngoại ngữ8C     
93 Ngoại ngữ9A     
94 Ngoại ngữ9B     
95 Ngoại ngữ9C     
96 Ngữ văn6A1     
97 Ngữ văn6A2     
98 Ngữ văn6A3     
99 Ngữ văn6A4     
100 Ngữ văn7A1     
101 Ngữ văn7A2     
102 Ngữ văn7A3     
103 Ngữ văn8A     
104 Ngữ văn8B     
105 Ngữ văn8C     
106 Ngữ văn9A     
107 Ngữ văn9B     
108 Ngữ văn9C     
109 Sinh học6A1     
110 Sinh học6A2     
111 Sinh học6A3     
112 Sinh học6A4     
113 Sinh học7A1     
114 Sinh học7A2     
115 Sinh học7A3     
116 Sinh học8A     
117 Sinh học8B     
118 Sinh học8C     
119 Sinh học9A     
120 Sinh học9B     
121 Sinh học9C     
122 Thể dục6A1     
123 Thể dục6A2     
124 Thể dục6A3     
125 Thể dục6A4     
126 Thể dục7A1     
127 Thể dục7A2     
128 Thể dục7A3     
129 Thể dục8A     
130 Thể dục8B     
131 Thể dục8C     
132 Thể dục9A     
133 Thể dục9B     
134 Thể dục9C     
135 Toán6A1     
136 Toán6A2     
137 Toán6A3     
138 Toán6A4     
139 Toán7A1     
140 Toán7A2     
141 Toán7A3     
142 Toán8A     
143 Toán8B     
144 Toán8C     
145 Toán9A     
146 Toán9B     
147 Toán9C     
148 Tự chọn6A1     
149 Tự chọn6A2     
150 Tự chọn6A3     
151 Tự chọn6A4     
152 Vật lí6A1     
153 Vật lí6A2     
154 Vật lí6A3     
155 Vật lí6A4     
156 Vật lí7A1     
157 Vật lí7A2     
158 Vật lí7A3     
159 Vật lí8A     
160 Vật lí8B     
161 Vật lí8C     
162 Vật lí9A     
163 Vật lí9B     
164 Vật lí9C