PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:06:43 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:06:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
3Khách vãng lai02:06:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
4Khách vãng lai02:06:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=600
5Khách vãng lai02:04:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
6Khách vãng lai02:01:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00290
7Khách vãng lai01:59:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai01:57:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00286
9Khách vãng lai01:57:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12984
10Khách vãng lai01:57:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
11Khách vãng lai01:55:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
12Khách vãng lai01:54:57 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=235
13Khách vãng lai01:54:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01460
14Khách vãng lai01:52:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
15Khách vãng lai01:52:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai01:51:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
17Khách vãng lai01:51:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=481
18Khách vãng lai01:51:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=322
19Khách vãng lai01:49:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
20Khách vãng lai01:48:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=593
21Khách vãng lai01:48:22 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
22Khách vãng lai01:47:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
23Khách vãng lai01:47:06 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01459
24Khách vãng lai01:46:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
25Khách vãng lai01:46:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00296
26Khách vãng lai01:45:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/slide_images.aspx
27Khách vãng lai01:45:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=599
28Khách vãng lai01:44:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
29Khách vãng lai01:43:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/video.aspx
30Khách vãng lai01:43:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
31Khách vãng lai01:43:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
32Khách vãng lai01:41:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
33Khách vãng lai01:41:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
34Khách vãng lai01:41:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
35Khách vãng lai01:39:37 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
36Khách vãng lai01:39:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=502
37Khách vãng lai01:39:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00291
38Khách vãng lai01:39:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
39Khách vãng lai01:38:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
40Khách vãng lai01:37:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/default.aspx
41Khách vãng lai01:37:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
42Khách vãng lai01:36:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
43Khách vãng lai01:36:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
44Khách vãng lai01:36:11 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem_1.aspx
45Khách vãng lai01:35:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
46Khách vãng lai01:35:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
47Khách vãng lai01:35:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7758
48Khách vãng lai01:34:14 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai01:33:57 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7800
50Khách vãng lai01:33:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
51Khách vãng lai01:33:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
52Khách vãng lai01:33:06 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
53Khách vãng lai01:32:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-01551
54Khách vãng lai01:32:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01461
55Khách vãng lai01:32:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=290
56Khách vãng lai01:31:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
57Khách vãng lai01:31:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
58Khách vãng lai01:31:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
59Khách vãng lai01:30:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/trang_vang/xem_danh_sach.aspx
60Khách vãng lai01:29:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
61Khách vãng lai01:29:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=592
62Khách vãng lai01:28:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
63Khách vãng lai01:28:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/video.aspx
64Khách vãng lai01:28:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
65Khách vãng lai01:27:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
66Khách vãng lai01:25:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=598
67Khách vãng lai01:25:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
68Khách vãng lai01:24:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
69Khách vãng lai01:18:37 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
70Khách vãng lai01:16:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00292
71Khách vãng lai01:15:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6466
72Khách vãng lai01:14:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=535
73Khách vãng lai01:14:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
74Khách vãng lai01:13:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
75Khách vãng lai01:13:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=429
76Khách vãng lai01:11:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
77Khách vãng lai01:10:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
78Khách vãng lai01:10:26 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=591
79Khách vãng lai01:10:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5766
80Khách vãng lai01:09:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-01552
81Khách vãng lai01:09:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01462
82Khách vãng lai01:09:05 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
83Khách vãng lai01:07:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
84Khách vãng lai01:07:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
85Khách vãng lai01:06:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=597
86Khách vãng lai01:06:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thiet_bi/xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
87Khách vãng lai01:06:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00290
88Khách vãng lai01:05:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
89Khách vãng lai01:04:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=307
90Khách vãng lai01:03:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
91Khách vãng lai01:02:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/slide_images.aspx
92Khách vãng lai01:02:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
93Khách vãng lai01:01:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=310
94Khách vãng lai01:01:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
95Khách vãng lai00:59:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
96Khách vãng lai00:58:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
97Khách vãng lai00:58:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
98Khách vãng lai00:57:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
99Khách vãng lai00:57:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=534
100Khách vãng lai00:57:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
101Khách vãng lai00:56:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00293
102Khách vãng lai00:56:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
103Khách vãng lai00:56:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7755
104Khách vãng lai00:56:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=325
105Khách vãng lai00:56:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11660
106Khách vãng lai00:55:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5769
107Khách vãng lai00:55:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
108Khách vãng lai00:55:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
109Khách vãng lai00:55:43 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=596
110Khách vãng lai00:55:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01463
111Khách vãng lai00:55:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
112Khách vãng lai00:55:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
113Khách vãng lai00:55:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
114Khách vãng lai00:55:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=602
115Khách vãng lai00:55:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5734
116Khách vãng lai00:55:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
117Khách vãng lai00:55:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
118Khách vãng lai00:54:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01459
119Khách vãng lai00:54:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16209
120Khách vãng lai00:54:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=608
121Khách vãng lai00:54:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
122Khách vãng lai00:54:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16208
123Khách vãng lai00:54:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=611
124Khách vãng lai00:54:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16207
125Khách vãng lai00:54:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=396
126Khách vãng lai00:54:14 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16213
127Khách vãng lai00:54:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=371
128Khách vãng lai00:54:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
129Khách vãng lai00:53:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16206
130Khách vãng lai00:53:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
131Khách vãng lai00:53:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
132Khách vãng lai00:49:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16209
133Khách vãng lai00:48:56 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
134Khách vãng lai00:48:56 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
135Khách vãng lai00:47:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11666
136Khách vãng lai00:47:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11666
137Khách vãng lai00:30:27 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=605
138Khách vãng lai00:29:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
139Khách vãng lai00:27:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/slide_images.aspx
140Khách vãng lai00:24:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00289
141Khách vãng lai00:10:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
142Khách vãng lai00:07:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11657
143Khách vãng lai00:06:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
17 1 2019