PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:54:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:54:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
3Khách vãng lai07:54:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=600
4Khách vãng lai07:53:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
5Khách vãng lai07:51:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12329
6Khách vãng lai07:49:57 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00290
7Khách vãng lai07:46:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
8Khách vãng lai07:45:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
9Khách vãng lai07:44:32 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=235
10Khách vãng lai07:43:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01460
11Khách vãng lai07:41:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=522
12Khách vãng lai07:40:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=322
13Khách vãng lai07:38:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
14Khách vãng lai07:38:11 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=593
15Khách vãng lai07:37:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
16Khách vãng lai07:36:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
17Khách vãng lai07:35:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00296
18Khách vãng lai07:34:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=599
19Khách vãng lai07:34:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
20Khách vãng lai07:33:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
21Khách vãng lai07:33:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
22Khách vãng lai07:31:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
23Khách vãng lai07:31:32 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
24Khách vãng lai07:29:46 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5767
25Khách vãng lai07:29:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
26Khách vãng lai07:29:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00291
27Khách vãng lai07:29:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
28Khách vãng lai07:27:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/default.aspx
29Khách vãng lai07:27:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
30Khách vãng lai07:26:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
31Khách vãng lai07:26:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
32Khách vãng lai07:25:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7758
33Khách vãng lai07:24:11 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7800
34Khách vãng lai07:24:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
35Khách vãng lai07:23:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
36Khách vãng lai07:22:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-01551
37Khách vãng lai07:22:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01461
38Khách vãng lai07:19:37 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
39Khách vãng lai07:19:27 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=592
40Khách vãng lai07:18:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
41Khách vãng lai07:18:21 http://nguyenluongbang.edu.vn/video.aspx
42Khách vãng lai07:18:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
43Khách vãng lai07:17:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
44Khách vãng lai07:14:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=612
45Khách vãng lai07:14:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=611
46Khách vãng lai07:13:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=616
47Khách vãng lai07:12:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai07:12:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai07:06:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
50Khách vãng lai07:04:21 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00292
51Khách vãng lai07:03:37 http://nguyenluongbang.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
52Khách vãng lai07:03:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
53Khách vãng lai07:01:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
54Khách vãng lai07:01:05 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
55Khách vãng lai07:00:26 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=597
56Khách vãng lai06:57:21 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
57Khách vãng lai06:56:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=591
58Khách vãng lai06:56:15 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-01552
59Khách vãng lai06:56:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01462
60Khách vãng lai06:55:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
61Khách vãng lai06:53:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
62Khách vãng lai06:53:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
63Khách vãng lai06:53:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=597
64Khách vãng lai06:52:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
65Khách vãng lai06:51:57 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
66Khách vãng lai06:51:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
67Khách vãng lai06:50:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
68Khách vãng lai06:49:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/slide_images.aspx
69Khách vãng lai06:49:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6469
70Khách vãng lai06:48:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
71Khách vãng lai06:48:05 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
72Khách vãng lai06:48:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
73Khách vãng lai06:47:56 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
74Khách vãng lai06:47:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
75Khách vãng lai06:47:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00293
76Khách vãng lai06:47:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
77Khách vãng lai06:47:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=325
78Khách vãng lai06:47:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
79Khách vãng lai06:47:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
80Khách vãng lai06:47:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=596
81Khách vãng lai06:47:15 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01463
82Khách vãng lai06:47:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
83Khách vãng lai06:47:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
84Khách vãng lai06:47:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
85Khách vãng lai06:46:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=602
86Khách vãng lai06:46:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
87Khách vãng lai06:46:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
88Khách vãng lai06:46:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01459
89Khách vãng lai06:46:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16209
90Khách vãng lai06:46:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=608
91Khách vãng lai06:46:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
92Khách vãng lai06:46:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16208
93Khách vãng lai06:46:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=611
94Khách vãng lai06:46:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16207
95Khách vãng lai06:46:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16213
96Khách vãng lai06:45:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16206
97Khách vãng lai06:45:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
98Khách vãng lai06:45:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
99Khách vãng lai06:31:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00247
100Khách vãng lai06:20:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01464
101Khách vãng lai06:10:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=524
102Khách vãng lai05:59:26 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=601
103Khách vãng lai05:57:43 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai05:33:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
105Khách vãng lai05:20:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
106Khách vãng lai05:18:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=423
107Khách vãng lai05:03:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
108Khách vãng lai04:56:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=614
109Khách vãng lai04:55:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11656
110Khách vãng lai04:53:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
111Khách vãng lai04:38:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=611
112Khách vãng lai04:34:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
113Khách vãng lai04:17:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
114Khách vãng lai04:10:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
115Khách vãng lai04:08:15 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=613
116Khách vãng lai04:08:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
117Khách vãng lai04:06:21 http://nguyenluongbang.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
118Khách vãng lai03:52:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
119Khách vãng lai03:46:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/default.aspx
120Khách vãng lai03:41:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7757
121Khách vãng lai03:33:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9027
122Khách vãng lai03:29:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=600
123Khách vãng lai03:25:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
124Khách vãng lai03:23:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7934
125Khách vãng lai03:13:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=402
126Khách vãng lai02:51:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
127Khách vãng lai02:47:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_in_thiet_bi.aspx
128Khách vãng lai02:41:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=599
129Khách vãng lai02:40:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
130Khách vãng lai02:38:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
131Khách vãng lai02:34:14 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10133
132Khách vãng lai02:22:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
133Khách vãng lai02:10:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=402
134Khách vãng lai02:00:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
135Khách vãng lai01:34:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
136Khách vãng lai01:14:32 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
137Khách vãng lai00:58:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=210
138Khách vãng lai00:44:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
139Khách vãng lai00:25:11 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
140Khách vãng lai00:14:06 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
141Khách vãng lai00:12:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=525
142Khách vãng lai00:08:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
143Khách vãng lai00:06:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7765
144Khách vãng lai00:06:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
145Khách vãng lai00:01:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
26 3 2019