PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A1                   0 21h27' 
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A2                   0 21h58' 
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3                   0 22h0' 
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 21h51' 
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 21h52' 
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 21h49' 
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 5h43' 
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 21h54' 
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 20h41' 
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 2h47' 
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
Công nghệ13| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A1                   0 21h25' 
14| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A2                   0 8h48' 
15| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A3                   0 16h54' 
16| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 15h17' 
17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 10h26' 
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 10h49' 
19| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0 5h43' 
20| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0 19h25' 
21| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0 19h20' 
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 9h10' 
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 5h33' 
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 14h5' 
Địa lí25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A1 800 0000 000000 0 8 22h14'02/03/2020
26| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A2 500 0000 000000 0 5 22h15'02/03/2020
27| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A3 900 0000 000000 0 9 22h16'02/03/2020
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A 800 0000 000000 0 8 22h18'02/03/2020
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B 800 0000 000000 0 8 22h19'02/03/2020
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C 610 0000 000000 0 7 22h20'02/03/2020
31| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A 700 0000 000000 0 7 22h21'02/03/2020
32| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B 1300 0000 000000 0 13 22h22'02/03/2020
33| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C 300 0000 000000 0 3 22h23'02/03/2020
34| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A 400 36000 000000 0 40 22h25'02/03/2020
35| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B 400 0000 000000 0 4 22h26'02/03/2020
36| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C 600 31000 000000 0 37 22h28'02/03/2020
Gdcd37| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A1                   0 21h25' 
38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A2                   0 22h7' 
39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3                   0 16h54' 
40| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 15h3' 
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 22h16' 
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 22h20' 
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 21h25' 
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 19h25' 
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 20h40' 
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 9h10' 
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 21h48' 
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 21h19' 
Hóa học49| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 5h41' 
50| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 10h9' 
51| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 19h19' 
52| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 10h11' 
53| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 10h11' 
54| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 10h9' 
Lịch sử55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A1                   0 6h3' 
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A2                   0 8h23' 
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3                   0 16h52' 
58| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 15h4' 
59| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 12h34' 
60| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 12h37' 
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 5h41' 
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 19h59' 
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 19h21' 
64| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 9h9' 
65| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 11h16' 
66| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 14h3' 
Mĩ thuật67| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A1                   0 22h53' 
68| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A2                   0 20h33' 
69| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3                   0 20h34' 
70| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 15h18' 
71| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 20h39' 
72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 20h40' 
73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 5h43' 
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 22h26' 
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 22h26' 
Ngoại ngữ76| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A1 1700 0000 000000 0 17 15h21'17/02/2020
77| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A2 1400 0000 000000 0 14 15h23'17/02/2020
78| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A3 1200 0000 000000 0 12 15h24'17/02/2020
79| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 19h8' 
80| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 19h9' 
81| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 19h8' 
82| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0 18h47' 
83| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0 21h4' 
84| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0 21h6' 
85| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 19h21' 
86| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0 21h2' 
87| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C 800 0000 000000 0 8 15h26'17/02/2020
Ngữ văn88| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6A1                   0 7h51' 
89| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6A2                   0 14h26' 
90| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6A3                   0 16h51' 
91| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 15h6' 
92| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 15h6' 
93| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 15h8' 
94| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8A                   0 12h51' 
95| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8B                   0 19h23' 
96| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8C                   0 16h43' 
97| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9A                   0 9h7' 
98| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9B                   0 15h12' 
99| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9C                   0 15h9' 
Sinh học100| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A1                   0 7h51' 
101| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A2 800 0000 000000 0 8 20h59'02/03/2020
102| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A3                   0 16h50' 
103| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A 1500 0000 000000 0 15 21h5'02/03/2020
104| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B 1300 0000 000000 0 13 21h7'02/03/2020
105| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C 400 0000 000000 0 4 21h9'02/03/2020
106| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 5h41' 
107| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 19h23' 
108| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 19h20' 
109| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A 400 0000 000000 0 4 21h0'02/03/2020
110| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B 300 0000 000000 0 3 21h1'02/03/2020
111| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C 700 0000 000000 0 7 21h2'02/03/2020
Thể dục112| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6A1                   0 21h27' 
113| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6A2                   0 9h23' 
114| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6A3                   0 9h28' 
115| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 15h17' 
116| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 10h48' 
117| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 15h42' 
118| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8A                   0 5h43' 
119| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8B                   0 8h21' 
120| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8C                   0 20h40' 
121| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9A                   0 2h47' 
122| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9B                   0 15h49' 
123| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9C                   0 15h50' 
Toán124| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A1                   0 16h22' 
125| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A2                   0 16h56' 
126| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A3                   0 18h38' 
127| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 17h12' 
128| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 17h17' 
129| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 17h18' 
130| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 17h24' 
131| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 17h0' 
132| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 17h0' 
133| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 17h1' 
134| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 17h1' 
135| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 17h2' 
Tự chọn136| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A1                   0 16h6' 
137| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A2                   0 8h13' 
138| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A3                   0 17h0' 
Vật lí139| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A1                   0 7h51' 
140| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A2                   0 19h51' 
141| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A3                   0 16h49' 
142| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 15h14' 
143| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 15h5' 
144| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 22h14' 
145| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 5h41' 
146| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 19h23' 
147| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 19h19' 
148| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 9h9' 
149| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0 11h17' 
150| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0 14h2' 
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra