PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND Huyện Thanh Miện

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng

                   Số       /QĐ-QC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         Thanh Miện, ngày 23 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế làm việc của trường THCS Nguyễn Lương Bằng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

           

            - Căn cứ Luật Giáo dục;

- Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            - Căn cứ vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Ban hành quyết định Quy chế làm việc của trường THCS Nguyễn Lương Bằng.

            Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các bộ phận công tác và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Thế Tuất

 

 ______________________________________________________________

 

UBND Huyện Thanh Miện

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng

                   Số       /QĐ-QC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

(Ban hành theo Quyết định số    /QC-LV

ngày 23 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng THCS Nguyễn Lương Bằng)

 

 

CHƯƠNG  I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công việc và trình tự giải quyết công việc của trường THCS Nguyễn Lương Bằng

2. Quy chế này áp dụng đối với: tất cả các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức trong biên chế hoặc hợp đồng.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Trường THCS Nguyễn Lương Bằng làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của nhà trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của nhà trường. Cán bộ, công chức, viên chức phải xử lý và giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, phạm vi trách nhiệm.

2. Trong phân công công việc người đứng đầu các đoàn thể phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao. Trong trường hợp người đứng đầu các đoàn thể giao công việc đó cho một người trong đoàn thể mình phụ trách thì người được giao công việc chịu trách nhiệm với người đứng đầu đoàn thể đó.

3. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên đẩy mạnh việc đổi mới quản lí, xây dựng môi trường làm việc văn hoá. 

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Hiệu trưởng

1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, phát huy vai trò của từng cá nhân, thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường theo quy định;

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;

4. Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên;

5. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

7. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

8. Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên phân công, chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động của nhà trường;

9. Duy trì “Hệ thống các phần mềm quản lí các hoạt động nhà trường thông qua mạng internet”.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó hiệu trưởng

Đối với hiệu phó phụ trách chuyên môn:

1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo từng công việc được Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc  mình phụ trách;

2.  Xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, kế hoạch dạy thêm - học thêm, kế hoạch dạy tự chọn, kế hoạch về đổi mới phương pháp dạy học. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của nhà trường để xây dựng lịch hoạt động chuyên môn;

3.  Chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, quản lý, các bộ phận công tác chuyên môn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện công việc; đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện; Phụ trách trực tiếp tổ KHXH; Phụ trách trực tiếp tổ KHTN,Kiểm tra và ký sổ đầu bài, sổ điểm lớp, hồ sơ giáo án của giáo viên tổ KHTN,

4.  Khi có sự phối hợp công việc thì phải chủ động báo cáo với Hiệu trưởng đồng thời đề xuất những biện pháp giải quyết để công việc tránh tình trạng bị chồng chéo hoặc bị bỏ sót công việc;

5. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

6. Quản trị menu: Hệ thống, Giáo viên, Học sinh, Tài nguyên, Camera quan sát trên website của nhà trường.

Đối với hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất và công tác đoàn thể trong nhà trường:

1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo từng công việc được Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc  mình phụ trách;

2.  Xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất, kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp, kế hoạch xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chỉ đạo hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong, y tế trường học căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của nhà trường để xây dựng lịch hoạt động cho các hoạt động này; Phụ trách trực tiếp tổ KHTN,Kiểm tra và ký sổ đầu bài, sổ điểm lớp, hồ sơ giáo án của giáo viên tổ KHTN,

3.  Chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quản lý, các bộ phận công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện công việc, đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện;

4.  Khi có sự phối hợp công việc thì phải chủ động báo cáo với Hiệu trưởng đồng thời đề xuất những biện pháp giải quyết để công việc tránh tình trạng bị chồng chéo hoặc bị bỏ sót công việc;

5. Quản trị menu: Trường tôi, Đoàn đội, Trang vàng, Thư viện, Thiết bị, Hệ thống nhắn tin trên website của nhà trường.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của tổ trưởng

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, quản lí kế hoạch giảng dạy, chỉ đạo việc thực hiện phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng, thời khoá biểu và chỉ đạo tổ viên chấp hành quy chế chuyên môn;

2. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, dự giờ, triển khai các chuyên để, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường;

3. Kí duyệt hồ sơ chuyên môn của giáo viên 2 tuần một lần (tuần chẵn);

4. Đề xuất khen thưởng, kỉ luật cán bộ giáo viên.

         Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc tổ phó

       1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước tổ trưởng về nhiệm vụ được tổ trưởng phân công;

       2. Cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

      3. Thay mặt tổ trưởng điều hành hoạt động của tổ chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch CĐ

1. Có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác công đoàn cho từng học kỳ, đồng thời lãnh đạo các bộ phận, công đoàn viên thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động đối với các công đoàn viên;

2. Lãnh đạo công đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện mọi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Hội nghị CBCC bầu;

3. Cùng với hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên Cán bộ, Giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và chương trình kế hoạch công tác chuyên môn đề ra;

4. Có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phát triển đoàn viên, tổ chức thăm hỏi, động viên công đoàn viên và gia đình. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc;

5. Quan tâm đến tình hình ăn bán trú của học sinh. Chỉ đạo bộ phận y tế trường học trong việc chăm lo, kiểm tra, khám sức khỏe định kì cho học sinh;

Điều 8. Trách nhiệm của văn thư

              1. Tập hợp kết quả công tác để báo cáo Hiệu trưởng và cơ quan cấp trên theo qui định và đúng thời hạn;

              2. Phối hợp với các bộ phận, với giáo viên chủ nhiệm nắm thông tin, tổng hợp số liệu, báo cáo Hiệu trưởng và các cấp quản lí về những nội dung theo yêu cầu hàng tháng và mỗi học kì;

              3. Kiểm tra các thủ tục hành chính về các văn bản phát hành của nhà trường, quản lý văn bản đi, đến theo trình tự qui định;

              4. Quản lý công tác văn thư lưu trữ,  công tác hành chính phục vụ cho hoạt động của nhà trường được thuận tiện kịp thời và khoa học;

              5. Quản lí các loại hồ sơ của nhà trường theo điều lệ trường phổ thông.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ phụ trách thư viện

1. Tổ chức hoạt động của thư viện theo đúng quy định;

2. Quản lí các loại sách, báo, tạp chí, mượn trả cập nhật thông tin mượn trả vào phần mềm trên web theo đúng quy định;

3. Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch mua sắm sách cho giáo viên và học sinh, kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc;

4. Tổ chức hoạt động của phòng đọc, phục vụ giáo viên và học sinh đọc và nghiên cứu;

5. Tuyên truyền, giới thiệu sách 1 lần/tháng với giáo viên và học sinh toàn trường;

6. Quản lí thư viện thông qua mạng internet.

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ phụ trách thiết bị

1. Tổ chức hoạt động của phòng đồ dùng, thiết bị  theo đúng quy định;

2. Quản lí các loại đồ dùng, thiết bị dạy học, mượn trả, sử dụng, bảo quản, ghi chép và cập nhật vào phần mềm trên web theo đúng quy định; 

3. Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch mua sắm đồ dùng, thiết bị  phục vụ cho giảng dạy, kế hoạch xây dựng phòng đồ dùng, thiết bị tiên tiến, xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn;

4. Tổ chức hoạt động của phòng đồ dùng, thí nghiệm phục vụ giáo viên và học sinh thực hành và nghiên cứu;

5. Chịu trách nhiệm về việc bảo quản, sửa chữa các thiết bị phục vụ cho giảng dạy và hoạt động;

6. Quản lí việc mượn trả thiết bị dạy học của giáo viên qua mạng Internet.

Điều 11. Trách nhiệm của Bí thư Đoàn và Tổng phụ trách

1. Tổ chức các hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường theo kế hoạch của nhà trường và Đoàn cấp trên;

2. Tổ chức, quản lí nền nếp của học sinh, phối hợp xây dựng các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường;

3. Theo dõi thi đua các mặt hoạt động nền nếp của học sinh trong nhà trường;

4. Tổ chức các buổi chào cờ đầu tuần, nhận xét, đánh giá và xếp loại thi đua hàng tuần, thông báo kết quả trên website và bảng tin của nhà trường;

5. Lập chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, rèn kĩ năng sống cho học sinh;

6. Chấp hành sự chỉ đạo và tham gia đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của Đoàn- Đội cấp trên;

7. Quản lí các hoạt động thi đua trên phần mềm.

Điều 12. Trách nhiệm của kế toán và thủ quỹ 

1.  Xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm, hàng quí và hàng tháng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên trong đơn vị theo đúng quy định;

2. Lưu giữ chứng từ thu, chi, lập sổ sách theo dõi tài chính, tài sản, nguồn vốn, quỹ theo đúng quy định về kế toán, thống kê, báo cáo định kì về phòng Tài chính - Kế hoạch và Hiệu trưởng nhà trường;

3. Giúp Hiệu trưởng kiểm tra giám sát, hướng dẫn người chi lập chứng từ thu chi đúng nguyên tắc tài chính kịp thời.

4. Thực hiện chi đúng, chi đủ và chỉ chi khi chủ tài khoản duyệt chi theo đúng nguyên tắc tài chính;

Điều 13. Trách nhiệm của cán bộ y tế trường học 

1. Thực hiện Quy định về hoạt động Y tế trong các trường trung học cơ sở (Quyết định số 73 /2007/QĐ- BGD&ĐT); quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tệ nạn thương tích (Quyết định 4458/QĐ- BGD&ĐT ngày 28/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quy định về vệ sinh trường học (Quyết định 1221/QĐ- BYT của Bộ y tế) và thông tư 18/2011/ TTLT- BGD- BYT ngày 28/4/2011 về việc quy định nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường THCS.

2. Thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân, môi trường, an toàn thực phẩm; đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh; tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng trường học an toàn, xanh- sạch- đẹp, “không khói thuốc”…. Phối hợp với GVCN, Kế toán thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT và lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho học sinh.

3. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu ban đầu, tuyên truyền giáo dục kiến thức sức khoẻ cho học sinh; chủ động phối hợp với cơ quan y tế có đủ năng lực và điều kiện để tổ chức khám sức khẻo định kỳ, phân loại sức khỏe học sinh, tránh bệnh hình thức trong khám sức khỏe.

4. Tham mưu với Hiệu trưởng để ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học; xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học (ghi rõ công việc, thời gian thực hiện, điều kiện thực hiện và người phụ trách, thực hiện theo từng tháng, từng tuần); sổ theo dõi cấp phát thuốc; sổ theo dõi sức khỏe học sinh; sổ tổng hợp phân loại sức khỏe học sinh; hồ sơ tài liệu tuyên truyền, ngoại khóa về công tác y tế trường học theo kế hoạch đề ra.

Điều 14. Trách nhiệm của Giáo viên.

1. Tự rèn luyện đạo đức,  học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục;

2. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, thí nghiệm, kiểm tra đánh giá theo quy định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, cập nhật điểm của học sinh vào sổ điểm lớp kịp thời. Lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy chính khóa cũng như các buổi bồi dưỡng. Thực hiện việc dạy thêm học thêm theo đúng quy định của BGD-ĐT, chịu sự quản lý của nhà trường. Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;

3. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường, thực hiện quyết định phân công, điều động của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục;

4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp;

5. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn - Đội trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh;

6. Giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi phải có trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chịu trách nhiệm chính về kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi.

Điều 15. Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp;

2. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn TNCS, Đội TNTP, các tổ chức xã hội có liên quan để giảng dạy, giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh;

3. Nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh cuối học kì và cuối năm học. Đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm, sổ học bạ, hỗ trợ giáo viên quản trị Websiter cập nhật thông tin của học sinh vào website, thông báo tới gia đình học sinh nội dung cần thiết qua hệ thống nhắn tin tự động, xét duyệt danh hiệu thi đua của học sinh với Hiệu trưởng;

4. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp chủ nhiệm với Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm giải quyết và xử lý học sinh vi phạm, trong phạm vi quản lý gặp gỡ phụ huynh khi có học sinh vi phạm, lập biên bản kỉ luật học sinh nếu có vi phạm, báo cáo về Hiệu trưởng;

5. Nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng đạo đức của học sinh lớp chủ nhiệm, bảo quản cơ sở vật chất, tiết kiệm điện lớp học. 

Điều 16. Trách nhiệm của giáo viên trực ban

1. Đến trường trước khi có trống báo có mặt tại trường trong suốt thời gian của buổi học, theo dõi và quản lí mọi hoạt động của giáo viên và học sinh trong buổi học;

2. Báo cáo kịp thời với lãnh đạo về những vấn đề bất thường xảy ra trong buổi học và cùng phối hợp giải quyết;

3. Theo dõi, ghi chép, tham gia đánh giá thi đua các mặt hoạt động nền nếp của các lớp như lao động, văn nghệ, vệ sinh, thể dục giữa giờ…trong buổi học.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 17. Lập và thực hiện chương trình công tác

1. Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học đã được thông qua Hội nghị công chức, viên chức, Hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể chủ động lập kế hoạch công tác trong phạm vi công việc mà mình được phân công, trình Hiệu trưởng duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để tìm biện pháp tháo gỡ;

2. Hàng tuần các đoàn thể chủ động giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình và lên lịch công tác cho tuần sau;

3. Thường xuyên phản ánh kết quả thực hiện công việc với Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết;

4. Các đoàn thể phải chủ động dự thảo nội dung báo cáo theo lịch, thời gian và yêu cầu của nhà trường, của cấp trên,phải chấp hành nghiêm túc về chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất, không được chậm trễ và bỏ sót.

Điều 18. Họp và hội nghị

1. Đảm bảo dự họp đúng giờ, nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, không làm việc riêng;

2. Mỗi tháng họp Hội đồng sư phạm 1 buổi vào tuần đầu tháng để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch của tháng trước và triển khai công tác mới;

- Sinh hoạt tổ, chuyên môn vào tuần 2 và tuần 4 trong tháng;

- Họp Công đoàn vào tuần 3 trong tháng;

- Họp Chi bộ ngoài giờ làm việc.

Thời gian họp từ 16h15 đến 17h30.

3. Mỗi năm học, Hội đồng trường họp 3 kì vào đầu năm, giữa năm và cuối năm học;

4. Hội đồng chủ nhiệm, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỉ luật họp khi có công việc do chủ tịch hội đồng triệu tập;

5. Trong hội họp, tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị, thảo luận trên nguyên tắc tập trung dân chủ và có tính xây dựng cao, mọi ý kiến nêu ra ngoài cuộc họp không có giá trị.

Chương IV

LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 19.

1. Phải coi trọng tính kế hoạch, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả, mọi công việc phải được triển khai bằng kế koạch; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung công việc theo kế hoạch đã được triển khai;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh kỉ luật lao động về giờ giấc, thời khoá biểu, ngày, giờ công. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phải coi trọng chất lượng và hiệu quả, luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao để khẳng định uy tín và giữ gìn danh dự nhà giáo;

3. Lãnh đạo nhà trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc phải báo cáo Hiệu trưởng để cùng tìm biện pháp giải quyết. Khi nhận công văn hoặc nghị quyết cấp trên phải báo cáo Hiệu trưởng để cùng xây dựng kế hoach thực hiện. Những đề xuất, kiến nghị của giáo viên và học sinh, phụ huynh phải được xem xét và giải quyết kịp thời với tinh thần phụ vụ có văn hoá.

4. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ thông tư 28/2009 ngày 21/10/2009   của BGGD-ĐT bảo đảm quyền được lao động và kiêm nhiệm của GV theo điều 6 và điều 8, căn cứ thông tư 12/2011 ngày 28/3/2011 đảm bảo quyền lợi của giáo viên theo điều 32.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUI CHẾ

Điều 20. Điều khoản thi hành

          1. Quy chế này được thống nhất thực hiện nghiêm túc trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường;

          2. Tổ trưởng có trách nhiệm triển khai quán triệt và thường xuyên nhắc nhở từng thành viên của tổ việc chấp hành, thực hiện quy chế;

          3. Việc chấp hành, thực hiện đúng quy chế là một chỉ tiêu trong nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong thành tích thi đua, khen thưởng . Những trường hợp vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật;

          4. Quy chế đã được cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường biểu quyết thông qua. Những thay đổi, bổ sung chỉ được điều chỉnh trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của nhà trường;

          5. Quy chế được thực hiện kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhằm thúc đẩy phong trào: “Giữ vở sạch– viết chữ đẹp”; trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài sạch đẹp góp phần nâng cao chất lượng dạy học; Phát huy vai trò và trách nhiệm của ... Cập nhật lúc : 8 giờ 6 phút - Ngày 5 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 27/12/2018 tại Hội trường, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Nhiệm kỳ 2018 - 2023. ... Cập nhật lúc : 13 giờ 55 phút - Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Trong không khí đầm ấm, cởi mở, thắm tình đồng nghiệp, chiều ngày 24/12/2018 Nhà trường- Công đoàn trường THCS Nguyễn Lương Bằng tổ chức buổi chia tay đồng chí Nguyễn Thế Tuất- Nguyên Hiệu t ... Cập nhật lúc : 9 giờ 35 phút - Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Để giúp phụ huynh và các em học sinh có thể xem điểm học tập của con em mình, nhà trường xin hướng dẫn cách đăng nhập vào website của nhà trường như sau: ... Cập nhật lúc : 9 giờ 37 phút - Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của ủy ban nhân dân tỉnhV/v Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc THCS. Phòng Giáo dục và Đ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 56 phút - Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Trong không khí hân hoan và đầy nghĩa tình của tháng Tôn sư trọng đạo, sáng ngày 20/11/2017 thầy & trò trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 9 phút - Ngày 29 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Nhằm giúp cho giáo viên và học sinh mượn sách nhanh chóng và hiệu quả, thư viện xin thông báo tới các bạn đọc những nội dung sau đây: ... Cập nhật lúc : 9 giờ 24 phút - Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Nhằm chào mừng ngày 20\10 trường THCS Nguyễn Lương Bằng tổ chức kỉ niệm ... Cập nhật lúc : 13 giờ 41 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Thực hiện kế hoạch số:16/PGD&ĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I ... Cập nhật lúc : 8 giờ 27 phút - Ngày 13 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường THCS Nguyễn Lương Bằng Ngày 05/09/2018, trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, trường trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức Lễ ... Cập nhật lúc : 14 giờ 4 phút - Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...