PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 08/10/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
              +  Các đội tuyển HSG tích cực bồi dưỡng 
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 09/10/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 10/10/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
              +  Các đội tuyển HSG tích cực bồi dưỡng 
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 11/10/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 12/10/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.
              +  Các đội tuyển HSG tích cực bồi dưỡng 
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 13/10/2018
- Sáng:  +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch.