PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Âm nhạc6A40    
2 Âm nhạc6B39    
3 Âm nhạc6C27    
4 Âm nhạc7A     
5 Âm nhạc7B     
6 Âm nhạc7C     
7 Âm nhạc8A     
8 Âm nhạc8B     
9 Âm nhạc8C     
10 Âm nhạc9A     
11 Âm nhạc9B     
12 Âm nhạc9C     
13 Công nghệ6A40    
14 Công nghệ6B39    
15 Công nghệ6C27    
16 Công nghệ7A     
17 Công nghệ7B     
18 Công nghệ7C     
19 Công nghệ8A     
20 Công nghệ8B     
21 Công nghệ8C     
22 Công nghệ9A     
23 Công nghệ9B     
24 Công nghệ9C     
25 Địa lí6A40    
26 Địa lí6B39    
27 Địa lí6C27    
28 Địa lí7A     
29 Địa lí7B     
30 Địa lí7C     
31 Địa lí8A     
32 Địa lí8B     
33 Địa lí8C     
34 Địa lí9A     
35 Địa lí9B     
36 Địa lí9C     
37 Gdcd6A40    
38 Gdcd6B39    
39 Gdcd6C27    
40 Gdcd7A     
41 Gdcd7B     
42 Gdcd7C     
43 Gdcd8A     
44 Gdcd8B     
45 Gdcd8C     
46 Gdcd9A     
47 Gdcd9B     
48 Gdcd9C     
49 Hóa học8A     
50 Hóa học8B     
51 Hóa học8C     
52 Hóa học9A     
53 Hóa học9B     
54 Hóa học9C     
55 Lịch sử6A40    
56 Lịch sử6B39    
57 Lịch sử6C27    
58 Lịch sử7A     
59 Lịch sử7B     
60 Lịch sử7C     
61 Lịch sử8A     
62 Lịch sử8B     
63 Lịch sử8C     
64 Lịch sử9A     
65 Lịch sử9B     
66 Lịch sử9C     
67 Mĩ thuật6A40    
68 Mĩ thuật6B39    
69 Mĩ thuật6C27    
70 Mĩ thuật7A     
71 Mĩ thuật7B     
72 Mĩ thuật7C     
73 Mĩ thuật8A     
74 Mĩ thuật8B     
75 Mĩ thuật8C     
76 Mĩ thuật9A     
77 Mĩ thuật9B     
78 Mĩ thuật9C     
79 Ngoại ngữ6A40    
80 Ngoại ngữ6B39    
81 Ngoại ngữ6C27    
82 Ngoại ngữ7A     
83 Ngoại ngữ7B     
84 Ngoại ngữ7C     
85 Ngoại ngữ8A     
86 Ngoại ngữ8B     
87 Ngoại ngữ8C     
88 Ngoại ngữ9A     
89 Ngoại ngữ9B     
90 Ngoại ngữ9C     
91 Ngữ văn6A40    
92 Ngữ văn6B39    
93 Ngữ văn6C27    
94 Ngữ văn7A42    
95 Ngữ văn7B37    
96 Ngữ văn7C29    
97 Ngữ văn8A     
98 Ngữ văn8B     
99 Ngữ văn8C     
100 Ngữ văn9A     
101 Ngữ văn9B     
102 Ngữ văn9C     
103 Sinh học6A40    
104 Sinh học6B39    
105 Sinh học6C27    
106 Sinh học7A     
107 Sinh học7B     
108 Sinh học7C     
109 Sinh học8A     
110 Sinh học8B     
111 Sinh học8C     
112 Sinh học9A     
113 Sinh học9B     
114 Sinh học9C     
115 Thể dục6A40    
116 Thể dục6B39    
117 Thể dục6C27    
118 Thể dục7A     
119 Thể dục7B     
120 Thể dục7C     
121 Thể dục8A     
122 Thể dục8B     
123 Thể dục8C     
124 Thể dục9A     
125 Thể dục9B     
126 Thể dục9C     
127 Toán6A40    
128 Toán6B39    
129 Toán6C27    
130 Toán7A     
131 Toán7B     
132 Toán7C     
133 Toán8A     
134 Toán8B     
135 Toán8C     
136 Toán9A     
137 Toán9B     
138 Toán9C     
139 Tự chọn6A40    
140 Tự chọn6B39    
141 Tự chọn6C27    
142 Vật lí6A40    
143 Vật lí6B39    
144 Vật lí6C27    
145 Vật lí7A     
146 Vật lí7B     
147 Vật lí7C     
148 Vật lí8A     
149 Vật lí8B     
150 Vật lí8C     
151 Vật lí9A     
152 Vật lí9B     
153 Vật lí9C